Language of document :

Žaloba podaná 17. novembra 2008 - Cerafogli/ECB

(vec F-96/08)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurt, Nemecko) (v zastúpení: L. Levi a M. Vandebussche, advokáti)

Žalovaná: Európska centrálna banka

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia ECB, ktorým nebola žalobkyni priznaná výhoda povýšenia ad personam, a zaviazanie žalovanej na náhradu nemajetkovej ujmy, ktorá vznikla žalobkyni

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie oznámené 11. marca 2008, ktorým nebola žalobkyni priznaná výhoda povýšenia ad personam,

z tohto dôvodu i) zrušiť každé rozhodnutie vyplývajúce z rozhodnutia o nepovýšení žalobkyne oznámeného 11. marca 2008 vrátane osobitne výplatných listín žalobkyne od marca 2008 a ii) zaviazať žalovanú na úhradu sumy 10 000 eur s cieľom nahradiť nemajetkovú ujmu vzniknutú žalobkyni,

pokiaľ by vykonanie rozsudku o zrušení prinieslo vážne ťažkosti, zaplatiť sumu 78 000 eur alebo aspoň polovicu tejto sumy s cieľom nahradiť ujmu vzniknutú žalobkyni,

zaviazať Európsku centrálnu banku na náhradu trov konania.

____________