Language of document :

Жалба, подадена на 12 ноември 2008 г. - N/Парламент

(Дело F-93/08)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: N (Брюксел, Белгия) (представител: E. Boigelot, avocat)

Ответник: Европейски парламент

Предмет и описание на спора

Отмяна на атестационния доклад на жалбоподателя за периода 1.1.2007 г.-30.4.2007 г.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени решението от 4 март 2008 г., увреждащо жалбоподателя поради това, че потвърждава и одобрява окончателно неговия атестационен доклад за периода 1.1.2007 г.-30.4.2007 г.

посоченият спорен доклад да бъде отменен,

да се отмени решението на председателя на Парламента от 25 септември 2008 г., с което се отхвърля административната жалба на жалбоподателя за отмяна на обжалваното решение,

да бъде осъден Европейският парламент да заплати съдебните разноски.

____________