Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 12 listopada 2008 r. - N przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-93/08)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: N (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat E. Boigelot)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności sprawozdania z oceny skarżącego w zakresie w jakim ostatecznie zatwierdza ono sprawozdanie z jego oceny za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 30 kwietnia 2007 r.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności, niekorzystnej dla skarżącego, decyzji z dnia 4 marca 2008 r., w zakresie w jakim, ostatecznie zatwierdza ona sprawozdanie z jego oceny za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 30 kwietnia 2007 r.;

stwierdzenie nieważności wspomnianych spornych sprawozdań;

stwierdzenie nieważności decyzji Przewodniczącego Parlamentu z dnia 25 września 2008 r., odrzucającej zażalenie skarżącej, zmierzające do stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji;

obciążenie Parlamentu Europejskiego kosztami postępowania.

____________