Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 11 grudnia 2008 r. - Beatriz Acosta Iborra i in. przeciwko Komisji

(Sprawa F-93/07)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Awans - Postępowanie w sprawie awansu za 2006 r. - Umiejętność pracy w trzecim języku)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Beatriz Acosta Iborra (Alkmaar, Niderlandy) i dziewięciu innych urzędników Komisji (przedstawiciele: adwokat N. Lhoëst, a następnie adwokaci N. Lhoëst i S. Fernández Menéndez)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: C. Berardis-Kayser i G. Berscheid, pełnomocnicy)

Interwenient: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: I. Šulce i M. Simm, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji o nieawansowaniu skarżących w związku z brakiem wykazania przez nich zdolności pracy w trzecim języku w ramach postępowania w sprawie awansu za 2006 r.

Sentencja wyroku

Stwierdza się nieważność decyzji o nieprzedstawieniu do awansu B. Acosty Iborry i dziewięciu innych urzędników Komisji Wspólnot Europejskich, których nazwiska są zawarte w załączniku do niniejszego wyroku, w ramach postępowania w sprawie awansu za 2006 r.

Komisja Wspólnot Europejskich pokryje własne koszty postępowania oraz koszty poniesione przez skarżących.

Rada Unii Europejskiej pokryje własne koszty postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 283 z 24. 11. 07, s. 44