Language of document :

Prasība, kas celta 2008. gada 4. novembrī - Bertolete u.c./Komisija

(lieta F-92/08)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Marli Bertolete, Woluwé-Saint-Lambert (Beļģija), un citi (pārstāvis - L. Vogel, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Atcelt lēmumu, ar kuru ir izveidots jauns prasītāju atlīdzības aprēķins, izpildot Civildienesta tiesas 2007. gada 5. jūlija spriedumus lietās F-24/06, F-25/06 un F-26/06.

Prasītāju prasījumi:

atcelt iestādes, kas ir atbildīga par darba līgumu noslēgšanu, 2008. gada 18. jūlija lēmumu, ar kuru tā noraidīja prasītāju sūdzības par 2008. gada 23. janvārī pieņemto lēmumu, kurš ieviesa prasītāju atlīdzības jaunu aprēķinu, izpildot Eiropas Civildienesta tiesas 2007. gada 5. jūlija trīs spriedumus par šo prasītāju prasības pieteikumiem, un par daudziem vēlāk izdarītiem grozījumiem šajā aprēķinā, kā arī par prasītājiem izsniegtām algas lapām, piemērojot 2008. gada 23. janvāra lēmumu, par 2008. gada februāri, martu un aprīli;

tiktāl, ciktāl tas ir nepieciešami, atcelt arī minētos lēmumus, par kuriem tika iesniegtas prasītāju sūdzības;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________