Language of document :

Talan väckt den 4 november 2008 - Bertolete m.fl. mot kommissionen

(Mål F-92/08)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Marli Bertolete m.fl. (Woluwé-Saint-Lambert, Belgien) (ombud: advokaten L. Vogel)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet varigenom en ny beräkning av sökandenas löner vid verkställandet av personaldomstolens domar av den 5 juli 2007 i målen F-24/06, F-25/06 och F-26/06 har fastställs.

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det beslut som myndigheten som har befogenhet att sluta anställningsavtal antog den 18 juli 2008 att avslå sökandenas klagomål mot ett beslut som antagits den 23 januari 2008, om en ny beräkning av sökandenas löner med verkställandet, på deras begäran, av tre av Europeiska personaldomstolens domar, vilka meddelades den 5 juli 2007, och klagomål mot de flertal rättelser som därefter gjordes i den, på samma sätt som i lönebeskeden för månaderna februari, mars och april 2008 vilka utfärdats till sökandena genom tillämpning av nämnda beslut av den 23 januari 2008,

i den mån så är nödvändigt även ogiltigförklara de omnämnda besluten, varemot sökandens klagomål riktades, samt

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

____________