Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 11 grudnia 2008°r. - Evraets przeciwko Komisji

(Sprawa F-92/07)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Awans - Postępowanie w sprawie awansu za 2006°r. - Zdolność do pracy w trzecim języku)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Pascal Evraets (Lambusart, Belgia) (przedstawiciele: N. Lhoëst, a następnie N. Lhoëst i S. Fernández Menéndez, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: C. Berardis-Kayser i G. Berscheid, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji o nieawansowaniu skarżącego do grupy AST 4 w ramach postępowania w sprawie awansu za 2006°r., ponieważ nie wykazał on zdolności do pracy w trzecim języku.

Sentencja wyroku

Decyzja o nieawansowaniu P. Evraetsa w ramach postępowania w sprawie awansu za 2006°r. jest nieważna.

Komisja Wspólnot Europejskich pokryje własne koszty postępowania i koszty skarżącego.

Rada Unii Europejskiej pokryje własne koszty postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 283 z 24.11.2007, s.44.