Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 13 november 2008 - Traore / Commissie

(Zaak F-90/07)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Kennisgeving van vacature - Afwijzing van sollicitatie van verzoeker - Nieuwe tewerkstelling - Belang van dienst)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Amadou Traore (Sint-Genesius-Rode, België) (vertegenwoordiger: É. Boigelot, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: J. Currall en B. Eggers, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van de besluiten van de Commissie houdende afwijzing van verzoekers sollicitaties naar het ambt van waarnemend zaakgelastigde bij de delegatie te Togo alsmede naar het ambt van hoofd van de werkzaamheden van de delegatie in Tanzania - Nietigverklaring van de besluiten om andere sollicitanten in die ambten aan te stellen - Vordering tot schadevergoeding

Dictum

Het besluit van de directeur personeelszaken van de Dienst voor samenwerking EuropeAid van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 12 december 2006 houdende afwijzing van de sollicitatie van Traore naar het ambt van hoofd van de werkzaamheden van de delegatie van de Commissie in Tanzania en het besluit tot aanstelling van S. in dat ambt, worden nietig verklaard.

Het beroep wordt voor het overige verworpen.

Traore zal de helft van zijn eigen kosten dragen.

De Commissie van de Europese Gemeenschappen zal haar eigen kosten dragen en de helft van de kosten van Traore.

____________

1 - PB C 269 van 10.11.2007, blz. 72.