Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 13 listopada 2008 r. - Traore przeciwko Komisji

(Sprawa F-90/07)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Ogłoszenie o wolnym stanowisku - Odrzucenie kandydatury skarżącego - Zmiana miejsca zatrudnienia - Interes służby)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Amadou Traore (Rhodes Saint Genèse, Belgia) (przedstawiciel: É. Boigelot, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: J. Currall i B. Eggers)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o odrzuceniu kandydatur skarżącego na stanowisko chargé d'affaires ad interim w przedstawicielstwie Komisji w Togo, a także na stanowisko szefa operacji w przedstawicielstwie Komisji w Tanzanii -Unieważnienie powołania innych kandydatów na te stanowiska - Wniosek o odszkodowanie

Sentencja wyroku

Stwierdza się nieważność decyzji dyrektora zasobów ludzkich Biura Współpracy EuropeAid Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 12 grudnia 2006 r. o odrzuceniu kandydatury A. Traore'a na stanowisko szefa operacji w przedstawicielstwie Komisji w Tanzanii oraz decyzji o powołaniu pana S. na to stanowisko.

W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

A. Traore pokryje połowę swoich kosztów postępowania.

Komisja Wspólnot Europejskich pokryje swoje koszty postępowania oraz połowę kosztów poniesionych przez A. Traore'a.

____________

1 - Dz.U. C 269 z 10.11.2007 r., s. 72.