Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 18. detsembri 2008. aasta määrus - Nijs versus Euroopa Ühenduste Kontrollikoda

(Kohtuasi F-64/08)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Kodukorra artikli 35 lõike 1 punkt e - Hagiavalduses sisalduv ülevaade fakti- ja õigusväidetest - Hindamismenetlus - Hindaja ja hindamise üle järelevalve teostaja määramine - Huve kahjustava akti puudumine - Ilmselge vastuvõetamatus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Bart Nijs (Bereldange, Luxembourg) (esindajad: advokaadid F. Rollinger ja A. Hertzog)

Kostja: Euroopa Ühenduste Kontrollikoda (esindajad: T. Kennedy, J.-M. Stenier ja G. Corstens)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada kontrollikoja otsus, millega määratakse hageja hindaja ja hindamise üle järelevalve teostaja, ning nõue hüvitada selle otsuse vastuvõtmisega tekitatud kahju.

Määruse resolutiivosa

Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

Mõista kõik kohtukulud välja B. Nijsilt.

____________

1 - ELT C 247, 27.9.2008, lk 25.