Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2008. gada 18. decembra rīkojums - Nijs/Eiropas Revīzijas palāta

(lieta F-64/08) 1

Civildienests - Ierēdņi - Tiesas Reglamenta 35. panta 1. punkta e) apakšpunkts - Kopsavilkums par prasības pieteikumā izvirzītajiem pamatiem - Novērtēšanas procedūra - Vērtētāja un pārbaudes vērtētāja norīkošana - Nelabvēlīga akta neesamība - Acīmredzama nepieņemamība

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Bart Nijs, Bereldange (Luksemburga) (pārstāvji - F. Rollinger un A. Hertzog, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Revīzijas palāta (pārstāvji - T. Kennedy, J.-M. Stenier un G. Corstens)

Priekšmets

Revīzijas palātas lēmuma par prasītāja vērtētāja un tā pārbaudes vērtētāja iecelšanu atcelšana un prasība par zaudējumu, ko radījusi šī lēmuma pieņemšana, atlīdzību

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu;

Nijs atlīdzina visus tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 247, 27.09.2008., 25. lpp.