Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 18. decembra 2008 - Nijs/Dvor audítorov Európskych spoločenstiev

(vec F-64/08)1

(Verejná služba - Úradníci - Článok 35 ods. 1 písm e) rokovacieho poriadku - Zhrnutie dôvodov žaloby - Postup hodnotenia - Určenie hodnotiteľa a kontrolného hodnotiteľa - Neexistencia aktu spôsobujúceho ujmu - Zjavná neprípustnosť)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Bart Nijs (Bereldange, Luxembursko) (v zastúpení: F. Rollinger a A. Hertzog, advokáti)

Žalovaný: Dvor audítorov Európskych spoločenstiev (v zastúpení: T. Kennedy, J.-M. Steiner a G. Corstens, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia Dvora audítorov, ktoré určuje žalobcovho hodnotiteľa a kontrolného hodnotiteľa, a návrh na náhradu škody spôsobenej v nadväznosti na toto rozhodnutie

Výrok uznesenia

1.    Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná.

2.    Pán Nijs je povinný nahradiť všetky trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 247, 27.9.2008, s. 25.