Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 11 декември 2008 г. - Collotte/Комисия

(Дело F-58/07)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Повишаване - Процедура за повишаване за 2006 година - Способност за работа на трети език)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Pascal Collotte (Abstraat, Белгия) (представители: É. Boigelot, впоследствие É. Boigelot и L. Defalque, avocats)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: C. Berardis-Kayser и G. Berscheid, впоследствие C. Berardis-Kayser и L. Lozano Palacios)

Встъпила страна: Съвет на Европейския съюз (представители: I. Šulce и M. Simm)

Предмет

Отмяна на решението жалбоподателят да не бъде повишен в степен A*12 в процедурата за повишаване за 2006 г., тъй като не е доказал способността си да работи на трети език - Искане за обезщетение.

Диспозитив

Отменя Решение на Комисията на Европейските общности името на г-н Collotte да не бъде включено в списъка на длъжностните лица, повишени в степен A*12 в процедурата за повишаване за 2006 г..

Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.

Осъжда Комисията на Европейските общности да понесе направените от нея съдебни разноски, както и тези на жалбоподателя.

Съветът на Европейския съюз понася направените от него съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 199, 25.8.2007 г., стр. 50