Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 11 grudnia 2008 r. - Collotte przeciwko Komisji

(Sprawa F-58/07)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Awans - Postępowanie w sprawie awansu za 2006 r. - Umiejętność pracy w trzecim języku)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Pascal Collotte (Overijse, Belgia) (przedstawiciel: adwokat E. Boigelot, a następnie adwokaci É. Boigelot i L. Defalque)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: C. Berardis-Kayser i G. Berscheid, a następnie C. Berardis-Kayser i L. Lozano Palacios, pełnomocnicy)

Interwenient: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: I. Šulce i M. Simm, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji o nieawansowaniu skarżącego do grupy zaszeregowania A*12 w ramach postępowania w sprawie awansu za 2006 r. w związku z brakiem wykazania przez niego umiejętności pracy w trzecim języku - Wniosek o odszkodowanie

Sentencja wyroku

Stwierdza się nieważność decyzji Komisji Wspólnot Europejskich o niewpisaniu nazwiska P. Collotte'a na listę urzędników awansowanych do grupy zaszeregowania A*12 w ramach postępowania w sprawie awansu za 2006 r.

W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

Komisja Wspólnot Europejskich pokryje własne koszty, jak również koszty postępowania poniesione przez skarżącego.

Rada Unii Europejskiej pokryje własne koszty postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 199 z 25.8.2007 r., s. 50.