Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (трети състав) от 30 октомври 2008 г. - Ortega Serrano/Комисия

(Дело F-48/08)1

(Публична служба - Явна недопустимост- Невъзможност жалбоподателят да бъде представляван от адвокат, който не е трето лице - Правна помощ - Молба за встъпване)

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Antonio Ortega Serrano (Cádiz, Испания) (представител: A. Ortega Serrano, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: K. Herrmann и L. Lozano Palacios)

Предмет

Отмяна на Решение на Конкурсната комисия за конкурс EPSO/AD/26/05, с което на жалбоподателя е отказано да бъде включен в списъка с резерви, и определяне на нова дата за устния изпит.

Диспозитив

Отхвърля жалбата като явно недопустима.

Отхвърля направеното при условията на евентуалност искане на г-н Ortega Serrano да му бъде разрешено да отстрани нередовностите на своята жалба.

Осъжда г-н Ortega Serrano да заплати съдебните разноски.

Не се произнася по молбата за встъпване.

Европейският надзорен орган по защита на данните понася направените от него съдебни разноски, свързани с молбата за встъпване.

Отхвърля молбата за предоставяне на правна помощ по дело F 48/08 AJ, Ortega Serrano/Комисия.

____________

1 - ОВ C 171, 5.7.2008 г., стр. 52.