Language of document :

Personalerettens kendelse (Tredje Afdeling) af 30. oktober 2008 - Ortega Serrano mod Kommissionen

(Sag F-48/08) 1

(Personalesag - åbenbart afvisningsgrundlag - ikke adgang til at lade sig repræsentere af en advokat, der ikke er udenforstående - retshjælp - anmodning om intervention)

Processprog: spansk

Parter

Sagsøger: Antonio Ortega Serrano (Cádiz, Spanien) (ved avocat Ortega Serrano)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved K. Herrmann og L. Lozano Palacios, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen truffet af udvælgelseskomitéen for udvælgelsesprøve EPSO/AD/26/05 om ikke at opføre sagsøgeren på reservelisten og om fastsættelse af en ny dato for afholdelse af den mundtlige prøve.

Konklusion

Sagen afvises.

Antonio Ortega Serranos subsidiære påstand om, at han gives adgang til at beregtige stævningen, forkastes.

Antonio Ortega Serrano betaler sagens omkostninger.

Det er ufornødent at træffe afgørelse vedrørende anmodningen om intervention.

Den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse bærer sine egne omkostninger vedrørende interventionsbegæringen.

Anmodningen om retshjælp i sag F-48/08 AJ, Ortega Serrano mod Kommissionen, forkastes.

____________

1 - EUT C 171 af 5.7.2008, s. 52.