Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 30. oktoobri 2008. aasta määrus -Serrano versus komisjon

(Kohtuasi F-48/08)1

(Avalik teenistus - Ilmselge vastuvõetamatus - Hageja võimatus kasutada esindajana advokaati, kes ei ole menetluses kolmas isik - Tasuta õigusabi - Menetlusse astumise avaldus)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Antonio Ortega Serrano (Cádiz, Hispaania) (esindaja: advokaat A. Ortega Serrano)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: K. Herrmann ja L. Lozano Palacios)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada konkursi EPSO/AD/26/05 komisjoni otsus, millega jäeti hageja nimi reservnimekirja kandmata, ja teiseks nõue kinnitada suulise eksami jaoks uus kuupäev.

Määruse resolutiivosa

Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

Jätta rahuldamata A. Ortega Serrano teise võimalusena esitatud nõue, et tal lubataks kõrvaldada puudused esitatud hagiavalduses.

Mõista kohtukulud välja A. Ortega Serranolt.

Puudub vajadus menetlusse astumise avalduse üle otsustada.

Euroopa andmekaitseinspektor kannab ise oma menetlusse astumisega seoses tekkinud kohtukulud.

Jätta rahuldamata tasuta õigusabi taotlus kohtuasjas F-48/08: AJ, Ortega Serrano vs. komisjon.

____________

1 - C 171, 5.7.2008, lk 52.