Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 30 oktober 2008 - Ortega Serrano / Commissie

(Zaak F-48/08)1

(Ambtenaren - Kennelijke niet-ontvankelijkheid - Onmogelijkheid om de verzoekende partij te laten vertegenwoordigen door een advocaat die geen derde is - Rechtsbijstand - Verzoek om interventie)

Procestaal: Spaans

Partijen

Verzoekende partij: Antonio Ortega Serrano (Cádiz, Spanje) (vertegenwoordiger: A. Ortega Serrano, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: K. Herrmann en L. Lozano Palacios, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit van de jury van vergelijkend onderzoek EPSO/AD/26/05 houdende weigering om verzoeker op te nemen op de reservelijst en een nieuwe datum voor het mondelinge examen vast te stellen

Dictum

Het beroep wordt kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.

Het subsidiair ingediende verzoek van Ortega Serrano om zijn verzoekschrift te mogen regulariseren wordt afgewezen.

Ortega Serrano wordt verwezen in de kosten.

Er behoeft geen uitspraak te worden gedaan over het verzoek om interventie.

De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming zal zijn eigen kosten voor het verzoek om interventie dragen.

Het verzoek om rechtsbijstand in zaak F-48/08 AJ, Ortega Serrano/Commissie, wordt afgewezen.

____________

1 - PB C 171 van 05.07.2008, blz. 52.