Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 30 października 2008 r. - Ortega Serrano przeciwko Komisji

(Sprawa F-48/08)1

(Służba publiczna - Oczywista niedopuszczalność - Niemożność reprezentowania strony pozwanej przez adwokata, który nie jest osobą trzecią - Pomoc prawna - Wniosek o interwencję )

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: António Ortega Serrano (Cádiz, Hiszpania) (przedstawiciel: adwokat A. Ortega Serrano)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: K. Herrmann i L. Lozano Palacios, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursowej konkursu EPSO/AD/26/05 odmawiających wpisania skarżącego na listę rezerwową oraz powtórzenia egzaminu ustnego

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

Wniosek pomocniczy A. Ortegi Serrany o to, by miał możliwość uzupełnienia pozwu zostaje odrzucony.

A. Ortega Serrano zostaje obciążony kosztami postępowania.

Nie ma potrzeby orzekania w przedmiocie wniosku o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta.

Europejski inspektor ochrony danych osobowych pokryje własne koszty postępowania związane z wystąpieniem z wnioskiem o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta.

Wniosek o pomoc prawną w sprawie F-48/08 AJ Ortega Serrano przeciwko Komisji zostaje odrzucony.

____________

1 - Dz. U. C 171 z 5.7.2008, s. 52.