Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 5 ноември 2008 г. - Avanzata и др./Комисия

(Дело F-48/06)1

(Публична служба - Договорно наети служители - Класиране и възнаграждение - Бивши наети работници по люксембургското право)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Eric Avanzata, живущ в Hussigny (Франция), и 20 други договорно наети служители (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis и É. Marchal, avocats)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: г-н J. Currall и г-н G. Berscheid)

Предмет

Отмяна на решенията на Комисията за определяне на условията за назначаване на жалбоподателите, по-конкретно на тяхната функционална група, на тяхната степен, на стъпката им и на тяхното възнаграждение, както е установено от разпоредбите на договорите им за назначаване като служители.

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Всяка страна понася направените от нея разноски.

____________

1 - ОВ C 154, 1.07.2006 г., стр. 26.