Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 5 november 2008 - Avanzata e.a. / Commissie

(Zaak F-48/06)1

(Openbare dienst - Arbeidscontractanten - Indeling en bezoldiging - Voormalige werknemers naar Luxemburgs recht)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Eric Avanzata (Hussigny, Frankrijk) en 20 andere arbeidscontractanten (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en É. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: J. Currall en G. Berscheid, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van de besluiten van de Commissie houdende vaststelling van verzoekers' aanstellingsvoorwaarden, met name hun functiegroep, rang, salaristrap en bezoldiging zoals vastgesteld bij de bepalingen van hun overeenkomsten als functionaris

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Elke partij zal de eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 154 van 01.07.2006, blz. 26.