Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) zo 4. novembra 2008 - Van Beers/Komisia

(vec F-126/07)1

(Verejná služba - Úradníci - Povýšenie - Certifikačné konanie - Obdobie 2006 - Nezapísanie na zoznam predbežne vybraných úradníkov - Článok 45a služobného poriadku)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Isabelle Van Beers (Woluwé-St-Étienne, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: C. Berardis-Kayser a G. Berscheid, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia Komisie z 22. februára 2007 týkajúce sa zamietnutia kandidatúry žalobkyne v certifikačnom konaní v roku 2006

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Každý z účastníkov konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 22, 26.1.2008, s. 57.