Language of document :

Жалба, подадена на 30 декември 2008 г. - Angelidis/Парламент

(Дело F-104/08)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Angel Angelidis (Люксембург, Люксембург) (представител: E. Boigelot, avocat)

Ответник: Европейски парламент

Предмет и описание на производството

От една страна, отмяна на приетото от председателя на Европейския парламент обявление за свободна длъжност № 12564 от 26 февруари 2008 г. за заемане на длъжността "директор" в Генералната дирекция по вътрешни политики на ЕС - Дирекция D по бюджетни въпроси, както и на процедурата за назначение, започнала с това обявление. От друга страна, решението за отхвърляне на кандидатурата на жалбоподателя за длъжността "директор" по бюджетните въпроси в Генералната дирекция по вътрешни политики на ЕС и за назначаване на друг кандидат на същата длъжност. Накрая, искане за поправяне на претърпените от жалбоподателя имуществени и неимуществени вреди и за назначаването му със степен Директор "ad personam".

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на ОН от 23 септември 2008 г. и вследствие на това - приетото от председателя на Европейския парламент обявление за свободна длъжност № 12564 от 26 февруари 2008 г., за заемане на длъжността "директор" в Генералната дирекция по вътрешни политики на ЕС -Дирекция D по бюджетни въпроси,

в резултат на това, да се отмени започналата с обявлението за свободна длъжност процедурата за назначение чрез преместване или повишаване,

да се отмени решението на ОН от 21 ноември 2008 г. за назначаване на Директора на Дирекцията по бюджетни въпроси към Генералната дирекция по вътрешни политики, както и решението за отхвърляне на кандидатурата на жалбоподателя за същата длъжност,

да се осъди ответника да заплати обезщетение за имуществени и неимуществени вреди, както и за накърняване на кариерата на жалбоподателя, което той оценява, под условие на увеличение или намаление в хода на производството, на общо 25 000 EUR, като се имат предвид по-конкретно лошото изпълнение на Решение на СПС от 13 септември 2007 г., установяването на тежка форма на злоупотреба с власт и условията, при които е извършено оспореното ново назначение,

при всички случаи и най-малкото, да се присъди на жалбоподателя степента Директор "ad personam" поради претърпяното тежко увреждане на кариерата му, доколкото Парламентът го е лишил несправедливо от назначение с по-висока степен,

да се осъди Европейският парламент да заплати съдебните разноски.

____________