Language of document :

Žaloba podaná dne 30. prosince 2008 - Angelidis v. Parlament

(Věc F-104/08)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Angel Angelidis (Lucemburk, Lucembursko) (zástupce: E. Boigelot, advokát)

Žalovaný: Evropský parlament

Předmět a popis sporu

Zrušení oznámení o volném pracovním místě č. 12564 ze dne 26. února 2008 vydaného předsedou Evropského parlamentu týkajícího se obsazení místa ředitele Generálního ředitelství pro vnitřní politiky Unie - Ředitelství D pro rozpočtové záležitosti, jakož i přijímacího řízení, které bylo zahájeno na základě tohoto oznámení. Dále zrušení rozhodnutí o zamítnutí kandidatury žalobce na místo ředitele pro rozpočtové záležitosti Generálního ředitelství pro vnitřní politiky a o jmenování jiného kandidáta na uvedené místo. A konečně, návrh na náhradu nemajetkové a majetkové újmy vzniklé žalobci a návrh na jeho zařazení do platové třídy ředitele "ad personam"

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 23. září 2008, a tudíž i oznámení o volném pracovním místě č. 12564 ze dne 26. února 2008 vydaného předsedou Evropského parlamentu týkající se obsazení místa ředitele Generálního ředitelství pro vnitřní politiky Unie - Ředitelství D pro rozpočtové záležitosti;

v důsledku toho zrušit přijímací řízení, které bylo zahájeno na základě tohoto oznámení, prostřednictvím převedení nebo povýšení;

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 21. listopadu 2008 o jmenování ředitele pro rozpočtové záležitosti Generálního ředitelství pro vnitřní politiky, jakož i rozhodnutí o zamítnutí kandidatury žalobce na uvedené místo;

uložit žalovanému, aby poskytl náhradu za nemajetkovou a majetkovou újmu, jakož i za zásah do služebního postupu žalobce, kterou vyčísluje celkem na 25 000 eur, s výhradou zvýšení či snížení v průběhu řízení, a to zejména s přihlédnutím k nesprávnému výkonu rozsudku Soudu prvního stupně ze dne 13. září 2007, k vážnému zneužití pravomoci a k okolnostem, za nichž došlo k tomuto novému napadenému jmenování;

každopádně, a přinejmenším, zařadit žalobce do platové třídy ředitele "ad personam" z důvodu vážné újmy, kterou utrpěl na svém služebním postupu tím, že jej parlament nespravedlivě připravil o zařazení do vyšší platové třídy,

uložit Evropskému parlamentu náhradu nákladů řízení.

____________