Language of document :

30. detsembril 2008 esitatud hagi - Angelidis versus parlament

(Kohtuasi F-104/08)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Angel Angelidis (Luxembourg, Luxembourg) (esindaja: advokaat E. Boigelot)

Kostja: Euroopa Parlament

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Esiteks nõue tühistada vaba ametikoha teade nr 12564 liidu sisepoliitika peadirektoraadi direktori ametikoha (Direktsioon D - Eelarveküsimuste direktoraat) täitmiseks, mille Euroopa Parlamendi president oli avaldanud 26. veebruaril 2008, samuti sellest teatest lähtuv värbamismenetlus. Teiseks tühistada otsus, millega lükati tagasi hageja kandidatuur sisepoliitika peadirektoraadi eelarveküsimuste direktori ametikohale ning nimetati sellele kohale üks teine kandidaat. Lisaks nõue hüvitada hagejal tekkinud moraalne ja varaline kahju ning nimetada ta direktori teenistusastmele ad personam.

Hageja nõuded

Tühistada ametisse nimetava asutuse 23. septembri 2008. aasta otsus ning sellest tulenevalt vaba ametikoha teade nr 12564 liidu sisepoliitika peadirektoraadi direktori ametikoha (Direktsioon D - Eelarveküsimuste direktoraat) täitmiseks, mille Euroopa Parlamendi president avaldas 26. veebruaril 2008;

Sellest tulenevalt tühistada nimetatud teatest lähtuv värbamismenetlus, mis pidi toimuma kas isiku teenistuskoha muutmise või edutamise teel;

Tühistada ametisse nimetava asutuse 21. novembri 2008. aasta otsus sisepoliitika peadirektoraadi eelarveküsimuste direktori ametikoha täitmise ning hageja kandidatuuri tagasilükkamise kohta;

Mõista kostjalt välja hüvitis moraalse ja varalise kahju eest ning hageja karjääri kahjustamise eest, mis hageja hinnangul on - arvestades summa võimalikku suurendamist või vähendamist menetluse käigus - 25 000 eurot, arvestades eelkõige Esimese Astme Kohtu 13. septembri 2007. aasta otsuse nõuetele mittevastavat rakendamist, tõsist võimu kuritarvitamist ning vaidlusaluse ametikoha täitmise asjaolusid;

Igal juhul nimetada hageja direktori teenistusastmele ad personam, arvestades tema karjäärile tekitatud tõsist kahju seeläbi, et parlament jättis ta ebaõiglaselt kõrgemalt teenistusastmele nimetamata;

mõista kohtukulud välja Euroopa Parlamendilt.

____________