Language of document :

Prasība, kas celta 2008. gada 30. decembrī - Angelidis/Parlaments

(lieta F-104/08)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Angel Angelidis, Luksemburga (Luksemburga) (pārstāvis - E. Boigelot, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Priekšmets un prāvas apraksts

Pirmkārt, atcelt Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja 2008. gada 26. februāra Paziņojumu Nr. 12564 par direktora amata vakanci Savienības iekšējās politikas ģenerāldirekcijā - D direkcija. Budžets, kā arī aizsākto darbā pieņemšanas procedūru, pamatojoties uz šo paziņojumu. Otrkārt, lēmums, ar kuru noraidīta prasītāja kandidatūra Iekšējās politikas ģenerāldirekcijas direktora budžeta jautājumos amatam un šajā pašā amatā ir iecelts cits kandidāts. Visbeidzot, prasība atlīdzināt morālo un materiālo kaitējumu, ko prasītājs cietis, un viņa iecelšana direktora pakāpē ad personam

Prasītāja prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas 2008. gada 23. septembra lēmumu un tā rezultātā arī Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja 2008. gada 26. februāra Paziņojumu Nr. 12564 par vakanci direktora amatam Savienības iekšējās politikas ģenerāldirekcijā - D direkcija. Budžets;

tā rezultātā atcelt darbā pieņemšanas procedūru, kura uzsākta, pamatojoties uz šo paziņojumu, izmantojot pārcelšanu vai paaugstināšanu;

atcelt iecēlējinstitūcijas 2008. gada 21. novembra lēmumu par Iekšējās politikas ģenerāldirekcijas direktora budžeta jautājumos amata vietu, kā arī lēmumu, ar kuru šim pašam amatam ir noraidīta prasītāja kandidatūra;

piespriest atbildētājam atlīdzināt nodarīto morālo un materiālo kaitējumu, kā arī atlīdzināt par prasītāja karjeras ietekmēšanu (summai iespējami palielinoties vai samazinoties tiesvedības laikā) 25 000 EUR apmērā, īpaši ņemot vērā Pirmās instances tiesas 2007. gada 13. septembra sprieduma nepienācīgu izpildi, nopietna rakstura pilnvaru nepareizu izmantošanu un nosacījumus, kuros šī apstrīdētā jaunā apstiprināšana amatā ir notikusi;

katrā ziņā un vismaz iekļaut prasītāju direktora ad personam pakāpē viņa karjerai nodarītā ievērojamā kaitējuma dēļ, jo Parlaments nepamatoti nav viņu iecēlis augstākā pakāpē;

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus.

____________