Language of document :

Beroep ingesteld op 30 december 2008 - Angelidis / Parlement

(Zaak F-104/08)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Angel Angelidis (Luxemburg, Luxemburg) (vertegenwoordiger: E. Boigelot, advocaat)

Verwerende partij: Europees Parlement

Voorwerp en beschrijving van het geding

Enerzijds, nietigverklaring van de op 26 februari 2008 door de voorzitter van het Europees Parlement vastgestelde kennisgeving van vacature nr. 12564 betreffende de voorziening in het ambt van directeur van het directoraat-generaal Intern beleid van de Unie - directoraat D Begrotingszaken, alsmede van de hierbij ingeleide aanwervingprocedure. Anderzijds, nietigverklaring van het besluit tot afwijzing van verzoekers sollicitatie naar het ambt van directeur begrotingszaken van het directoraat-generaal Intern beleid en tot aanstelling van een andere sollicitant in dat ambt. Ten slotte, verzoek om vergoeding van de materiële en immateriële schade die verzoeker heeft geleden alsmede om hem aan te stellen in de rang van directeur "ad personam".

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van het TABG van 23 september 2008 en derhalve van het op 26 februari 2008 door de voorzitter van het Europees Parlement vastgestelde kennisgeving van vacature nr. 12564 betreffende de voorziening in het ambt van directeur van het directoraat-generaal Intern beleid van de Unie - directoraat D Begrotingszaken;

dientengevolge, nietigverklaring van de bij die kennisgeving van vacature ingeleide aanwervingprocedure door middel van overplaatsing of bevordering;

nietigverklaring van het besluit van het TABG van 21 november 2008 houdende aanstelling van de directeur Begrotingszaken van het directoraat-generaal Intern beleid alsmede van het besluit tot afwijzing van verzoekers sollicitatie naar dat ambt;

veroordeling van de verwerende partij tot betaling van een vergoeding voor de materiële, de immateriële en de loopbaanschade die verzoeker heeft geleden en die hij, onder voorbehoud van een vermeerdering of vermindering in de loop van de procedure, gezamenlijk op 25 000 EUR raamt, en dit met name rekening houdend met de slechte uitvoering van het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 13 september 2007, de vaststelling van een ernstig misbruik van bevoegdheid en de voorwaarden waaronder deze nieuwe bestreden aanstelling tot stand is gekomen;

in elk geval en althans, toekenning aan verzoeker van de rang van directeur "ad personam" wegens de ernstige schade die aan zijn loopbaan is toegebracht, aangezien het Parlement hem ten onrechte een aanstelling in een hogere rang heeft onthouden;

verwijzing van het Europees Parlement in de kosten van de procedure.

____________