Language of document :

Žaloba podaná 30. decembra 2008 - Angelidis/Parlament

(vec F-104/08)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Angel Angelidis (Luxemburg, Luxembursko) (v zastúpení: E. Boigelot, advokát)

Žalovaný: Európsky parlament

Predmet a opis sporu

Jednak zrušenie oznámenia o voľnom pracovnom mieste č. 12564 z 26. februára 2008 vydaného predsedom Európskeho parlamentu týkajúceho sa obsadenia miesta riaditeľa Generálneho riaditeľstva pre vnútorné politiky Únie - Riaditeľstva D pre rozpočtové veci, ako aj postupu pri prijímaní, ktorý začal na základe tohto oznámenia. Ďalej zrušenie rozhodnutia o zamietnutí kandidatúry žalobcu na miesto riaditeľa pre rozpočtové veci Generálneho riaditeľstva pre vnútorné politiky a o vymenovaní iného uchádzača na toto miesto. Napokon návrh na náhradu nemajetkovej a majetkovej škody, ktorá vznikla žalobcovi, a návrh na jeho vymenovanie do platovej triedy riaditeľ "ad personam"

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu z 23. septembra 2008 a z tohto dôvodu aj oznámenie o voľnom pracovnom mieste č. 12564 z 26. februára 2008 vydané predsedom Európskeho parlamentu týkajúce sa obsadenia miesta riaditeľa Generálneho riaditeľstva pre vnútorné politiky Únie - Riaditeľstva D pre rozpočtové veci,

z tohto dôvodu zrušiť výberové konanie, ktoré začalo na základe tohto oznámenia prostredníctvom preloženia alebo povýšenia,

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu z 21. novembra 2008 o vymenovaní riaditeľa pre rozpočtové veci Generálneho riaditeľstva pre vnútorné politiky, ako aj rozhodnutie o zamietnutí kandidatúry žalobcu na toto miesto,

zaviazať žalovaného na náhradu škody za majetkovú a nemajetkovú ujmu, ako aj poškodenie služobného postupu žalobcu, ktoré ohodnocuje, s výhradou zvýšenia alebo zníženia v priebehu konania, celkom na 25 000 eur, a to najmä s prihliadnutím k nesprávnemu vykonaniu rozsudku Súdu prvého stupňa z 13. septembra 2007 o vážnom zneužití právomoci a podmienok, za ktorých došlo k tomuto novému spochybnenému vymenovaniu,

v každom prípade a prinajmenšom prideliť žalobcovi platovú triedu riaditeľ "ad personam" z dôvodu vážnej ujmy, pokiaľ ide o jeho služobný postup v rozsahu, v akom ho parlament nespravodlivo pripravil o vymenovanie do vyššej platovej triedy,

zaviazať Európsky parlament na náhradu trov konania.

____________