Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 8 grudnia 2008 r. - Pappas przeciwko Komisji

(Sprawa F-101/08)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Spyros A. Pappas (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat L. Barattini)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Office Gestion et liquidation des droits individuels (biura administracji i rozliczania uprawnień indywidualnych) ustalającej uprawnienia emerytalne skarżącego oraz obliczenia lat uprawniających do emerytury do uwzględnienia dla ustalenia tych uprawnień.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji Office Gestion et liquidation des droits individuels (biura administracji i rozliczania uprawnień indywidualnych) z dnia 6 lutego 2008 r. ustalającej uprawnienia emerytalne skarżącego, jak również decyzji z dnia 22 lutego 2003 r. i z dnia 27 lutego 2003 r., które określają lata uprawniające do emerytury do uwzględnienia dla ustalenia uprawnień emerytalnych;

obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postępowania.

____________