Language of document :

Решение на Съда (първи състав) от 14 май 2009 г. (преюдициално запитване от Oberlandesgericht Wien, Австрия) - Renate Ilsinger/Martin Dreschers, действащ в качеството на синдик на Schlank & Schick GmbH)

(Дело C-180/06)1

(Съдебна компетентност по граждански дела - Регламент (ЕО) № 44/2001 - Компетентност при потребителски договори - Право на потребителя, към когото е насочена заблуждаваща реклама, да търси по съдебен ред привидно спечелена награда - Квалифициране - Свързан с договор иск, посочен в член 15, параграф 1, буква в) от споменатия регламент - Условия)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Oberlandesgericht Wien

Страни в главното производство

Ищец: Renate Ilsinger

Ответник: Martin Dreschers, действащ в качеството на синдик на Schlank & Schick GmbH)

Предмет

Преюдициално запитване - Oberlandesgericht Wien - Тълкуване на член 15, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (ОВ L 12, 2001 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 3, стр. 74) - Национално законодателство в областта на защита на потребителите, предоставящо право на наградата, която лице, към което е насочена заблуждаваща реклама, твърди, че е спечелило

Диспозитив

В случай като разглеждания в главното производство, в който на основание на законодателството на държавата-членка по местоживеенето му и пред съда по местоживеенето му потребител иска да се осъди дружество за продажба по пощата, установено в друга държава-членка, да му даде привидно спечелена от него награда, и

-    когато това дружество с цел на подтикне този потребител към сключване на договор му е изпратило поименно писмо от такова естество, че е могло да остави у него впечатлението, че ще му бъде предоставена награда, след като поиска изплащането ѝ чрез изпращане обратно на приложения към пратката "сертификат за изискване на печалбата",

-    но без предоставянето на тази награда да зависи от поръчка на предлагани за продажба от това дружество стоки или от пробна поръчка,

правилата за компетентност, установени в Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела, трябва да се тълкуват по следния начин:

-    член 15, параграф 1, буква в) от споменатия регламент се прилага по отношение на такъв съдебен иск, предявен от потребителя, при условие че лицето, извършващо продажби по занятие, правно се е задължило да плати тази награда на потребителя;

-    когато това условие не е изпълнено, същата разпоредба от Регламент № 44/2001 се прилага по отношение на такъв иск само в случаите когато потребителят действително е направил поръчка на това лице, извършващо продажби по занятие.

____________

1 - ОВ C 165, 15.7.2006 г.