Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 14. května 2009 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Oberlandesgericht Wien - Rakousko) - Renate Ilsinger v. Martin Dreschers, jednající jako správce konkurzní podstaty společnosti Schlank & Schick GmbH

(Věc C-180/06)1

"Soudní příslušnost v občanských věcech − Nařízení (ES) č. 44/2001 − Příslušnost ve věcech spotřebitelských smluv − Právo spotřebitele, který je příjemcem klamavé reklamy, soudně vymáhat zdánlivě vyhranou cenu − Kvalifikace − Nárok smluvní povahy podle čl. 15 odst. 1 písm. c) uvedeného nařízení − Podmínky"

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Oberlandesgericht Wien

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Renate Ilsinger

Žalovaný: Martin Dreschers, jednající jako správce konkurzní podstaty společnosti Schlank & Schick GmbH

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce - Oberlandesgericht Wien - Výklad čl. 15 odst. 1 písm. c) nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Úř. věst. L 12, s. 1) - Vnitrostátní právní předpisy v oblasti ochrany spotřebitele, které stanoví nárok na cenu zdánlivě vyhranou příjemcem klamavé reklamy

Výrok

V situaci, o jakou se jedná ve věci v původním řízení, ve které se spotřebitel podle práva členského státu, na jehož území má své bydliště, a u soudu místa svého bydliště domáhá, aby bylo společnosti provozující zásilkový prodej usazené v jiném členském státě uloženo vyplacení výhry, kterou zdánlivě vyhrál, a

pokud tato společnost za účelem pobídnutí tohoto spotřebitele k uzavření smlouvy mu zaslala jmenovitě určenou zásilku, která u něj mohla vyvolat dojem, že mu bude udělena cena, pokud o její vyplacení požádá zpětným zasláním "certifikátu, jímž se požaduje výhra," přiloženým k uvedené zásilce,

aniž by udělení této ceny záviselo na objednání výrobků nabízených touto společností k prodeji nebo na zkušební objednávce,

je nutno vykládat pravidla o příslušnosti stanovená nařízením Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech následujícím způsobem:

na takovouto žalobu podanou spotřebitelem se vztahuje čl. 15 odst. 1 písm. c) uvedeného nařízení za podmínky, že se podnikající prodejce právně zavázal tuto cenu spotřebiteli vyplatit;

není-li tato podmínka splněna, vztahuje se toto ustanovení nařízení č. 44/2001 na takovouto žalobu pouze tehdy, pokud spotřebitel u tohoto podnikajícího prodejce zboží skutečně objednal.

____________

1 - Úř. věst. C 165, 15.7.2006.