Language of document :

Domstolens dom (Første Afdeling) af 14. maj 2009 - Renate Ilsinger mod Martin Dreschers, kurator for Schlank & Schick GmbH (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Oberlandesgericht Wien (Østrig))

(Sag C-180/06) 1

(Retternes kompetence i civile sager - forordning (EF) nr. 44/2001 - kompetence i sager om aftaler indgået af forbrugere - ret for forbrugere, som har modtaget vildledende reklame, til ved søgsmål at gøre krav på en tilsyneladende vundet gevinst - kvalifikation - sag om en kontrakt som omhandlet i nævnte forordnings artikel 15, stk. 1, litra c) - betingelser)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Oberlandesgericht Wien

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Renate Ilsinger

Sagsøgt: Martin Dreschers, kurator for Schlank & Schick GmbH

Sagens genstand

Anmodning om præjudiciel afgørelse - Oberlandesgericht Wien - fortolkning af artikel 15, stk. 1, litra c), i Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (EFT L 12, s. 1) - national lovgivning i sager om forbrugerbeskyttelse, hvorefter modtageren af vildledende reklame har ret til en tilsyneladende gevinst

Konklusion

I en situation som den i hovedsagen foreliggende, hvor en forbruger i henhold til lovgivningen i den medlemsstat, på hvis område han har sin bopæl, og ved retten på det sted, hvor bopælen er beliggende, nedlægger påstand om, at et postordresalgsselskab i en anden medlemsstat tilpligtes at udbetale en gevinst, som forbrugeren tilsyneladende har vundet, og

når dette selskab med det formål at tilskynde forbrugeren til at indgå en aftale har sendt en forsendelse, der er stilet til sidstnævnte personligt, og som kan give forbrugeren det indtryk, at han vil blive tildelt en gevinst, hvis han anmoder om udbetaling heraf ved at returnere det forsendelsen vedhæftede "gevinstcertifikat"

men uden, at tildeling af denne gevinst er betinget af en bestilling af varer, der udbydes til salg af dette selskab, eller af en prøvebestilling,

skal de i Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område fastsatte kompetenceregler fortolkes på følgende måde:

Et sådant af forbrugeren anlagt søgsmål er omfattet af nævnte forordnings artikel 15, stk. 1, litra c), på betingelse af, at den erhvervsdrivende sælger er retligt forpligtet til at udbetale gevinsten til forbrugeren.

Når denne betingelse ikke er opfyldt, er et sådant søgsmål kun omfattet af samme bestemmelse i forordning nr. 44/2001 i tilfælde af, at forbrugeren faktisk har foretaget en bestilling hos denne erhvervsdrivende sælger.

____________

1 - EUT C 165 af 15.7.2006.