Language of document :

Euroopa Kohtu (esimene koda) 14. mai 2009. aasta otsus (Oberlandesgericht Wien'i (Austria) eelotsusetaotlus) - Renate Ilsinger versus Martin Dreschers, Schlank & Schick GmbH pankrotihaldur

(Kohtuasi C-180/06)1

(Kohtualluvus tsiviil- ja kaubandusasjades - Määrus (EÜ) nr 44/2001 - Kohtualluvus tarbijalepingute puhul - Eksitava reklaami saanud tarbija õigus nõuda näiliselt võidetud auhinda kohtu korras - Kvalifitseerimine - Nimetatud määruse artikli 15 lõike 1 punktis c osutatud lepingutega seotud hagi - Tingimused)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Oberlandesgericht Wien

Põhikohtuasja pooled

Apellatsioonkaebuse esitaja: Renate Ilsinger

Vastustaja: Martin Dreschers, Schlank & Schick GmbH pankrotihaldur

Kohtuasja ese

Eelotsusetaotlus - Oberlandesgericht Wien - Nõukogu 22. detsembri 2000. aasta määruse (EÜ) nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (EÜT L 12, lk 1; ELT eriväljaanne 19/04, lk 42) artikli 15 lõike 1 punkti c tõlgendamine - Tarbijakaitset käsitlevad siseriiklikud õigusnormid, mis näevad ette eksitava reklaami adressaadi õiguse näiliselt võidetud auhinnale

Resolutsioon

Sellises olukorras, nagu on kõne all põhikohtuasjas, kus tarbija taotleb selle liikmesriigi õigusnormide alusel ning selle paiga kohtus, kus on tema alaline elukoht, teises liikmesriigis asutatud kaugmüügiga tegelevalt äriühingult tema poolt näiliselt võidetud auhinna sissenõudmist ja:

kui nimetatud äriühing on eesmärgiga ärgitada seda tarbijat lepingut sõlmima saatnud talle nimelise saadetise, mis jätab viimasele mulje, et ta saab auhinna niipea, kui ta taotleb selle väljamaksmist, saates äriühingule tagasi nimetatud saadetisele lisatud "väljamaksekupongi",

kusjuures nimetatud auhinna andmist ei ole seatud sõltuvusse nimetatud äriühingu poolt müügiks pakutavate toodete tellimisest või proovitellimuse esitamisest,

tuleb nõukogu 22. detsembri 2000. aasta määruse (EÜ) nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades sätestatud kohtualluvuse eeskirju tõlgendada järgmiselt:

selline tarbija poolt esitatud hagi kuulub nimetatud määruse artikli 15 lõike 1 punkti c kohaldamisalasse tingimusel, et kutseline müüja on võtnud juriidilise kohustuse maksta see auhind tarbijale välja;

kui nimetatud tingimus ei ole täidetud, kuulub selline hagi määruse nr 44/2001 viidatud sätte kohaldamisalasse vaid siis, kui tarbija on sellele kutselisele müüjale tõepoolest tellimuse esitanud.

____________

1 - ELT C 165, 15.7.2006.