Language of document :

Жалба, подадена на 25 юни 2009 г. - Strack/Комисия

(Дело F-61/09)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Guido Strack (Кьолн, Германия) (представител: H. Tettenborn, Rechtsanwalt)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет и описание на правния спор

Отмяна на решението на ответника да отхвърли искането на жалбоподателя да му бъде гарантирана възможност за запознаване с материалите по делото

Искания на жалбоподателя

Да се отменят изричните решения и мълчаливите откази на ответника, по-специално свързаните с гарантиране на възможност за запознаване с материалите по делото на 12 септември 2008 г., на 03 октомври 2008 г. и на 14 ноември 2008 г., решението на г-н Jansen от 19 септември 2008 г. и, доколкото е необходимо, решението от 25 март 2009 г. за отхвърляне на жалбата R/554/08 на жалбоподателя, доколкото с тях се отказва или се ограничава пълната възможност за запознаване с всички налични при ответника данни и документи както и с надлежно водените, единни, пълни, разбираеми и достъпни за жалбоподателя от езикова и формална гладна точка, отговарящи на изискванията на членове 26 и 26а от Правилника за персонала, евентуално с внесени в тях предварителни подобрения, служебни, медицински и други досиета, и с които изрични решения и мълчаливи откази се отхвърлят най-малкото частично исканията на жалбоподателя, между другото, от 10 юли 2008 г., от 19 септември 2008 г. и от 28 ноември 2008 г.,

да се осъди ответникът, поради описаното в настоящата жалба противоправно поведение, да заплати подходящо обезщетение на жалбоподателя, определено по справедливост от Съда на публичната служба, чийто размер би следвало да възлиза най-малко на 2500 EUR,

да се осъди ответникът да плаща месечно обезщетение на жалбоподателя от момента на връчване на настоящата жалба до гарантирането на действителен и пълен достъп до всички свързани с предмета на спора данни и документи и до неговите надлежно водени служебно и медицинско досиета, като месечният размер се определи по справедливост от Съда на публичната служба, чийто размер би следвало да възлиза най-малко на 200 EUR,

да се осъди ответникът да възстанови на жалбоподателя необходимите разноски и разходи, свързани с допълнително запознаване с материалите по преписката аналогично на възстановяването на разходи за мисии, и при условията на евентуалност на същото основание да се възстановят разноските, вече възникнали по повод на пътуванията му до Люксембург на 12 септември 2008 г. и на 14 ноември 2008 г.,

да се осъди Европейската комисия за заплати съдебните разноски.

____________