Language of document :

Prasība, kas celta 2009. gada 25. jūnijā - Strack/Komisija

(lieta F-61/09)

Tiesvedības valoda - vācu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Guido Strack, Ķelne (Vācija) (pārstāvis - H. Tettenborn, Rechtsanwalt)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Komisijas lēmuma, ar kuru noraidīta pieeja prasītāja lietas materiāliem, atcelšana

Prasītāja prasījumi:

atcelt Komisijas netieši un tieši izteiktos lēmumus, it īpaši par 2008. gada 12. septembra, 2008. gada 3. oktobra un 2008. gada 14. novembra atļaujām iepazīties ar lietu, Jansena [Jansen] 2008. gada 19. septembra lēmumu un, vajadzības gadījumā, 2009. gada 25. marta lēmumu par prasītāja sūdzības R/554/08 noraidīšanu, jo ar šiem lēmumiem prasītājam ir liegta vai ierobežota pilnīga pieeja visiem materiāliem vai dokumentiem, kas ir Komisijas rīcībā par viņu, kā arī pienācīgi turētiem, vienveidīgiem, pilnīgiem un prasītājam saprotamā valodā un formā bez ierobežojumiem pieejamiem personīgās lietas, medicīnas un citiem dokumentiem, proti, tādiem, kas atbilst Civildienesta noteikumu 26. un 26.a panta prasībām un vajadzības gadījumā iepriekš ir attiecīgi pilnveidoti, un tādējādi ar šiem lēmumiem vismaz daļēji ir noraidīti prasītāja pieteikumi, tostarp 2008. gada 10. jūlija, 2008. gada 19. septembra un 2008. gada 28. novembra pieteikumi;

pamatojoties uz šajā prasības pieteikumā raksturoto prettiesisko rīcību, piespriest Komisijai atbilstoši atlīdzināt prasītāja zaudējumus, turklāt zaudējumu atlīdzības apmēra taisnīga noteikšana ir Civildienesta tiesas ziņā, taču tas nedrīkst būt mazāks kā EUR 2 500;

piespriest Komisijai samaksāt prasītājam ikmēneša zaudējumu atlīdzību sākot no šī prasības pieteikuma paziņošanas dienas līdz faktiskai un pilnīgai pieejas sniegšanai visai strīdīgajai informācijai un dokumentiem, kā arī atbilstošā kartībā turētajai prasītāja personīgajai un medicīnas lietai, turklāt ikmēneša maksājuma apmēra taisnīga noteikšana ir Civildienesta tiesas ziņā, taču tas nedrīkst būt mazāks kā EUR 200;

piespriest Komisijai atlīdzināt prasītājam nepieciešamos izdevumus un izmaksas sakarā ar papildu iepazīšanos ar lietu, piemērojot pēc analoģijas tās noteikumus par komandējuma izdevumu atlīdzību vai, pakārtoti, uz to pašu noteikumu pamata izdevumus, kas prasītājam radušies sakarā ar ierašanos Luksemburgā 2008. gada 12. septembrī un 2008. gada 14. novembrī;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________