Language of document :

Žaloba podaná 25. júna 2009 - Strack/Komisia

(vec F-61/09)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: Guido Strack (Kolín, Nemecko) (v zastúpení: H. Tettenborn, Rechtsanwalt)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia žalovanej, ktorým bol žalobcovi zamietnutý návrh nahliadnuť do spisu

Návrhy žalobcu

zrušiť implicitné a explicitné rozhodnutia žalovanej, najmä týkajúce sa nahliadnutia do spisu z 12. septembra 2008, z 3. októbra 2008 a zo 14. novembra 2008, rozhodnutia pána Jansena z 19. septembra 2008, a pokiaľ je to nutné, tak aj rozhodnutie o zamietnutí sťažnosti prijaté 25. marca 2009 v rozsahu, v akom mu odopreli úplné nahliadnutie do všetkých podkladov a dokumentov žalovanej týkajúcich sa žalobcu, ako aj do riadne vedených, jednotných, úplných a pre žalobcu po jazykovej a formálnej stránke bez problémov zrozumiteľných a prístupných osobných a zdravotných dokumentov, ktoré sú v súlade s požiadavkami článkov 26 a 26a služobného poriadku, a prípadne boli, ak to bolo nutné, vopred vylepšené, a tým boli minimálne čiastočne zamietnuté návrhy žalobcu z 10. júla 2008, z 19. septembra 2008 a z 28. novembra 2008,

zaviazať žalovanú zaplatiť žalobcovi primeranú náhradu škody z dôvodu jej protiprávneho konania popísaného v žalobe, pričom o výške tejto náhrady škody rozhodne Súd pre verejnú službu podľa spravodlivej úvahy, minimálne ale vo výške 2 500 eur,

zaviazať žalovanú zaplatiť žalobcovi mesačne náhradu škody odo dňa doručenia žaloby až do skutočného a úplného prístupu ku všetkým sporným údajom a dokumentom a k riadne vyhotoveným osobným a zdravotným dokumentom, pričom o výške tejto náhrady škody rozhodne Súd pre verejnú službu podľa spravodlivej úvahy, minimálne ale vo výške 200 eur,

zaviazať žalovanú zaplatiť žalobcovi nevyhnutné náklady a výdavky, ktoré vznikli v súvislosti s ďalším nevyhnutným nahliadaním do spisu, analogickým uplatnením služobného práva žalovanej, subsidiárne na rovnakom základe zaplatiť aj náklady vzniknuté cestami do Luxemburgu 12. septembra 2008 a 14. novembra 2008,

zaviazať Komisiu Európskych spoločenstiev na náhradu trov konania.

____________