Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 11. června 2009 - Ketselidou v. Komise

(Věc F-81/08)1

"Veřejná služba - Úředníci - Žaloba - Rozsudek některého ze soudů Společenství - Nová podstatná skutečnost - Neexistence"

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Zoe Ketselidou (Brusel, Belgie) (zástupce: S. A. Pappas, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: D. Martin a K. Herrmann, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení konkludentního rozhodnutí o zamítnutí žádosti podané žalobkyní ohledně přezkumu výpočtu odsloužených let započitatelných pro účely důchodu, které je nutno zohlednit při převodu jejích nároků na důchod nabytých v Řecku do režimu Společenství.

Výrok usnesení

Žaloba se zamítá jako zjevně neopodstatněná.

Zoe Ketselidou se ukládá náhrada veškerých nákladů řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 313, 6.12.2008, s. 59.