Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 11 czerwca 2009 r. - Ketselidou przeciwko Komisji

(Sprawa F-81/08)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Skarga - Wyrok sądu wspólnotowego - Nowa okoliczność istotna dla sprawy - Brak)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Zoe Ketselidou (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: S. A. Pappas, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: D. Martin i K. Herrmann, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności dorozumianej decyzji o oddaleniu wniosku skarżącej w sprawie zmiany sposobu obliczania lat służby uprawniających do emerytury, które należałoby uwzględnić podczas przeniesienia do systemu wspólnotowego uprawnień nabytych w Grecji.

Sentencja postanowienia

    Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

Z. Ketselidou ponosi całość kosztów postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 313 z 6.12.2008, s. 59.