Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 11. júna 2009 - Ketselidou/Komisia

(vec F-81/08)1

(Verejná služba - Úradníci - Žaloba - Rozsudok súdneho orgánu Spoločenstva - Nová podstatná skutočnosť - Neexistencia)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Zoe Ketselidou (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. A. Pappas, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: D. Martin a K. Herrmann, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie implicitného rozhodnutia o zamietnutí žiadosti, ktorú podala žalobkyňa, o zmenu výpočtu odpracovaných rokov na účely dôchodkového zabezpečenia, ktoré sa majú zobrať do úvahy pri prevode práv na dôchodok nadobudnutých v Grécku do režimu Spoločenstva

Výrok uznesenia

1.    Žaloba sa zamieta ako zjavne nedôvodná.

2.    Pani Ketselidou znáša všetky trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 313, 6.12.2008, s. 59.