Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (трети състав) от 11 юни 2009 г. - Ketselidis/Комисия

(Дело F-72/08)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Жалба - Предварителна жалба по административен ред - Отговор за изчакване - Извинима грешка - Липса - Мълчалив отказ - Просрочена жалба - Недопустимост - Решение на общностна юрисдикция - Съществено ново обстоятелство - Липса)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Michalis Ketselidis (Брюксел, Белгия) (представител: S. A. Pappas, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: D. Martin и K. Herrmann)

Предмет

Отмяната на мълчалив отказ на поисканото от жалбоподателя преразглеждане на изчислението на осигурителния стаж, който да се вземе предвид при трансфера на придобитите в Гърция пенсионни права към общностната схема.

Диспозитив

Отхвърля жалбата като явно недопустима.

Осъжда г-н Ketselidis да понесе всички съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 272, 25.10.2008 г., стр. 51.