Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 11 czerwca 2009 r. - Ketselidis przeciwko Komisji

(Sprawa F-72/08)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Skarga - Uprzednie zażalenie administracyjne- Odpowiedź tymczasowa - Usprawiedliwiony błąd - Brak - Domyślna decyzja odmowna - Zażalenie złożone po terminie - Niedopuszczalność - Wyrok sądu wspólnotowego- Nowa okoliczność istotna dla sprawy- Brak)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Michalis Ketselidis (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: S. A. Pappas, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciel: D. Martin i K. Herrmann, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności dorozumianej decyzji o oddaleniu wniosku skarżącego w sprawie zmiany sposobu obliczania lat służby uprawniających do emerytury, które należałoby uwzględnić podczas przeniesienia do systemu wspólnotowego uprawnień nabytych w Grecji.

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

M. Ketselidis ponosi całość kosztów postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 272 z 25.10.2008, s. 51.