Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 11. júna 2009 - Ketselidis/Komisia

(vec F-72/08)1

(Verejná služba - Úradníci - Žaloba - Predchádzajúca administratívna sťažnosť - Odpoveď o predĺžení lehoty - Ospravedlniteľný omyl - Neexistencia - Implicitné rozhodnutie o zamietnutí - Sťažnosť podaná po uplynutí lehoty - Neprípustnosť - Rozsudok súdneho orgánu Spoločenstva - Nová podstatná skutočnosť - Neexistencia)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca : Michalis Ketselidis (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. A. Pappas, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: D. Martin a K. Herrmann, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie implicitného rozhodnutia o zamietnutí žiadosti žalobcu o zmenu výpočtu odpracovaných rokov na účely dôchodkového zabezpečenia, ktoré sa majú zohľadniť v čase prevodu jeho dôchodkových práv, ktoré nadobudol v Grécku, do režimu Spoločenstva

Výrok uznesenia

1.    Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná.

2.    Pán Ketselidis znáša všetky trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 272, 25.10.2008, s. 51.