Language of document :

Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 11 juni 2009 - Ketselidis mot kommissionen

(Mål F-72/08)1

(Personalmål - Tjänstemän - Talan - Föregående administrativt klagomål - Preliminärt svar - Ursäktligt misstag - Föreligger inte - Tyst avslag - Sent klagomål - Avvisning - Dom från en gemenskapsdomstol - Ny väsentlig omständighet - Föreligger inte)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Michalis Ketselidis (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten S. A. Pappas)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: D. Martin och K. Herrmann)

Saken

Ogiltigförklaring av det tysta beslutet att avslå sökandens ansökan om omprövning av beslutet om fastställelse av antalet pensionsgrundande tjänsteår som ska beaktas vid överföring av de pensionsrättigheter som förvärvats i Grekland till gemenskapens pensionssystem.

Avgörande

Talan avvisas, eftersom det är uppenbart att den inte kan prövas i sak.

Michalis Ketselidis ska ersätta rättegångskostnaderna.

____________

1 - EUT C 272, 25.10.2008, s. 51.