Language of document :

Sag anlagt den 26. juni 2009 - Strack mod Kommissionen

(Sag F-62/09)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Strack (Köln, Tyskland) (ved Rechtsanwalt H. Tettenborn)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Kommissionens beslutning om at afvise sagsøgernes klage af 27. november 2008 med den begrundelse, at klagen er uden genstand, og om at afvise sagsøgernes ansøgning om erstatning, annulleres.

Sagsøgerens påstande

Kommissionen for De Europæiske Fællesskabers stiltiende afvisning af 8. november 2008 på sagsøgernes ansøgning af 8. maj 2008 og, for så vidt det er nødvendigt for denne eller for den fjerde påstand, Kommissionens klageafgørelse af 27. marts 2009 annulleres.

Kommissionen tilpligtes at betale en passende skadeserstatning på mindst 15 000 EUR for de forsinkelser og skader, der er opstået som følge af Kommissionens hidtidige, retsstridige adfærd vedrørende bedømmelses- og forfremmelsessagen og den manglende opfyldelse af dommene i sag T-85/04 og T-394/04 indtil dette søgsmåls litispendens.

Kommissionen tilpligtes desuden - med hensyn til tilsvarende yderligere forårsagede skader - at betale en passende erstatning på mindst 10 EUR pr. dag, regnet fra tidspunktet for dette søgsmåls litispendens til den fuldstændige og retsmæssige opfyldelse af dommene i sag T-85/04 og T-394/04 ved den retsmæssige afslutning af den af disse domme omfattede bedømmelses- og forfremmelsessag vedrørende sagsøgeren, hvilket, såfremt den femte påstand tages til følge, vil svare fuldstændig til betaling af det beløb, der skulle betales i erstatning som kompensation for den manglende opfyldelse af en bedømmelses- og forfremmelsessag om sagsøgeren.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren en erstatning på mindst 5 000 EUR for de urigtige påstande i Kommissionens skrivelse af 27. marts 2009, der - ud over den blotte afvisning af sagsøgerens klage - krænker sagsøgerens ære og faglige omdømme.

Kommissionens tilpligtes på grund af den omstændighed, at en retmæssig opfyldelse af en bedømmelses- og forfremmelsessag om sagsøgeren er blevet forhindret, hvilket alene kan tilregnes Kommissionen, at betale sagsøgeren en erstatning på mindst 25 000 EUR som kompensation for denne manglende opfyldelse.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________