Language of document :

26. juunil 2009 esitatud hagi - Strack versus komisjon

(Kohtuasi F-62/09)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Guido Strack (Köln, Saksamaa) (esindaja: Rechtsanwalt H. Tettenborn)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada kostja otsus, millega ta jättis rahuldamata hageja 27. novembri 2008. aasta kaebuse selle eseme äralangemise tõttu ning kahju hüvitamise taotluse

Hageja nõuded

Tühistada komisjoni 8. novembri 2008. aasta vaikimisi tehtud otsus jätta hageja 8. mai 2008. aasta taotlus rahuldamata ning kui selleks või hagi neljanda nõude jaoks on vaja, ka komisjoni 27. märtsi 2009. aasta otsus kaebemenetluses;

mõista kostjalt välja vähemalt 15 000 euro suurune kohane kahjutasu komisjoni senise õigusvastase käitumise tõttu aruande- ja edutamismenetluses ning otsuste T-85/04 ja T-394/04 kohaldamata jätmise tõttu kuni selle hagi esitamiseni tekkinud viivituse ja kahju eest;

lisaks sellele mõista kostjalt välja samal põhjusel tulevikus tekkiva kahju eest kohane kahjutasu vähemalt 10 eurot päevas alates selle hagi esitamise päevale järgnenud päevast kuni otsuste T-85/04 ja T-394/04 täieliku ja nõuetekohase kohaldamiseni, milleks tuleb nõuetekohaselt lõpule viia nende otsuste esemeks olnud hageja aruande- ja edutamismenetlus, mis selle hagi viienda nõude rahuldamise korral võrdub täieliku asenduskahjutasu maksmisega;

mõista kostjalt hageja kasuks välja vähemalt 5000 euro suurune kahjutasu, kuna kostja 27. märtsi 2009. aasta kiri sisaldas lisaks kaebuse rahuldamata jätmisele väiteid, mis ei vasta tõele ning rikuvad seega hageja au ja tema kutsealast mainet;

mõista kostjalt hageja kasuks välja vähemalt 25 000 euro suurune kohane asenduskahjutasu, kuna kostja süü läbi ei ole võimalik hageja suhtes läbi viia õiguspärast aruande- ja edutamismenetlust;

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

____________