Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 26 czerwca 2009 r. - Strack przeciwko Komisji

(Sprawa F-62/09)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Guido Strack (Kolonia, Niemcy) (przedstawiciel: H. Tettenborn, Rechtsanwalt)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji strony pozwanej o odrzuceniu zażalenia skarżącego z dnia 27 listopada 2008 r. z uwagi na jego bezprzedmiotowość i złożonego przezeń wniosku o uzyskanie naprawienia szkody.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności dorozumianego odrzucenia przez Komisję Europejską wniosku skarżącego z dnia 8 maja 2008 r., które to odrzucenie doszło do skutku w dniu 8 listopada 2008 r. a także, gdyby było to potrzebne w niniejszym kontekście lub w kontekście żądania nr 4, stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 27 marca 2009 r. w przedmiocie zażalenia skarżącego;

nakazanie stronie pozwanej zapłaty skarżącemu odpowiedniego odszkodowania w wysokości co najmniej 15000 EUR tytułem opóźnień i szkód wywołanych przez dotychczasowe niezgodne z prawem zachowanie Komisji jeśli chodzi o postępowanie w sprawie oceny i w sprawie awansu oraz przez brak wykonania wyroków w sprawach T-85/04 i T-394/04 za okres trwający do chwili wszczęcia niniejszego postępowania;

nakazanie stronie pozwanej, w związku z dalszymi szkodami przez nią wywołanymi zapłaty odpowiedniego odszkodowania w wysokości co najmniej 10 EUR/dzień za okres od dnia wszczęcia niniejszego postępowania do dnia całkowitego wykonania wyroków sprawach T-85/04 i T-394/04 poprzez zgodne z prawem zakończenie postępowania w sprawie oceny i w sprawie awansu skarżącego lub zastępczo, w razie uwzględnienia żądania nr 5 niniejszej skargi poprzez pełną zapłatę odszkodowania;

nakazanie stronie pozwanej zapłaty skarżącemu odszkodowania w wysokości co najmniej 5000 EUR z powodu wyrządzenia szkody jego godności i wizerunkowi zawodowemu poprzez zawarcie w piśmie z dnia 27 marca 2009 r. nieprawdziwych stwierdzeń, co wykracza poza zwykłe odrzucenie zażalenia;

ze względu na, spowodowaną wyłącznie przez stronę pozwaną ewentualną niemożność zgodnego z prawem przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny i w sprawie awansu skarżącego nakazanie stronie pozwanej zapłaty skarżącemu odszkodowania zastępczego w odpowiedniej wysokości a mianowicie w wysokości co najmniej 25000 EUR;

obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postępowania.

____________