Language of document :

Talan väckt den 26 juni 2009 - Strack mot kommissionen

(Mål F-62/09)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Guido Strack (Köln, Tyskland) (ombud: advokaten H. Tettenborn)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken och beskrivning av tvisten

Upphävande av kommissionens beslut att dels avvisa sökandens överklagande av den 27 november 2008 med motiveringen att talan inte längre har något föremål och dels avslå sökandens yrkande om skadestånd.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

upphäva kommissionens tysta avslag av den 8 november 2008 på sökandens yrkande den 8 maj 2008 hos kommissionen, och i den utsträckning det är nödvändigt för detta yrkande eller för det fjärde yrkandet nedan, yrkar sökanden att även kommissionens omprövningsbeslut av den 27 mars 2009 upphävs,

förplikta kommissionen att betala ett skäligt skadestånd på minst 15 000 euro för uppkommen skada och fördröjningar fram till anhängiggörandet av detta överklagande på grund av kommissionens dittills rättstridiga agerande beträffande bedömningsförfarande och befordringsgång, och genom att kommissionen inte verkställt domarna i målen T-85/04 och T-394/04,

dessutom förpliktiga kommissionen att, beträffande övriga likartade skador som kommissionen orsakat, betala ett skäligt skadestånd på minst 10 euro per dag från dagen efter anhängiggörandet av detta överklagande till dagen då domarna i mål T-85/04 och i mål T-394/04 verkställs fullständigt och rättsenligt genom att det bedömningsförfarande och befordringsgång för sökanden som avses i dessa domar rättsenligt avslutas, vilket om det femte yrkandet bifalls, motsvarar hela skadeståndet,

förplikta kommissionen att betala sökanden skadestånd på minst 5 000 euro för skadan som uppstått, utöver skadan genom avslaget i sig, för hans heder och yrkesmässiga anseende genom osanna påståenden i kommissionens brev av den 27 mars 2009.

förplikta kommissionen att betala ett skäligt skadestånd på minst 25 000 euro för att ha förhindrat för sökanden att åtnjuta ett rättsenligt bedömningsförfarande och en rättsenlig befordringsgång, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

____________