Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 6 май 2009 г. - Campos Valls/Съвет

(Дело F-39/07)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Наемане на работа - Назначаване - Длъжност на началник на отдел - Отхвърляне на кандидатурата на жалбоподателя - Изисквания, предвидени в обявата за свободно работно място - Явна грешка в преценката)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Manuel Campos Valls (Брюксел, Белгия) (представители: адв. S. Orlandi, адв. A. Coolen, адв. J.-N. Louis и адв. É. Marchal, avocats)

Ответник: Съвет (представители: г-жа M. Arpio Santacruz и г-жа I. Šulce)

Предмет

От една страна, отмяна на решенията на ОН да отхвърли кандидатурата на жалбоподателя за длъжността на началник на испанския отдел в ГД А, Дирекция III - "Превод и изготвяне на документи" - "Езикова служба", предмет на Съобщение до персонала CP46/06, а, от друга - назначаването на друг кандидат на посочената длъжност.

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Всяка от страните понася направените от нея съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 129, 9.6.2007 г., стр. 28.