Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) zo 6. mája 2009 - Campos Valls/Rada

(vec F-39/07)1

(Verejná služba - Úradníci - Prijímanie do zamestnania - Vymenovanie - Miesto vedúceho oddelenia - Zamietnutie kandidatúry žalobcu - Podmienky, ktoré vyžaduje oznámenie o voľnom pracovnom mieste - Zjavne nesprávne posúdenie)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Manuel Campos Valls (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Rada (v zastúpení: M. Arpio Santacruz a I. Šulce, splnomocnené zástupkyne)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutí, ktorými menovací orgán na jednej strane zamietol kandidatúru žalobcu na pracovné miesto vedúceho španielskeho oddelenia na GR A, Riaditeľstvo III - Preklad a tvorba dokumentov - Jazykové oddelenie, uvedené v oznámení zamestnancom CP46/06 a na druhej strane vymenoval iného uchádzača na toto miesto

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Každý z účastníkov konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 129, 9.6.2007, s. 28.