Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 18 юни 2009 г. - Albert-Bousquet и др. и Johansson и др./Комисия

(Съединени дела F-14/05 и F-20/05)1

Език на производството: френски

Председателят на втори състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1 - ОВ C 132, 28.5. 2005 г., стр. 31 и ОВ С 171, 9.7.2005 г., стр. 27.